Naar boven

Algemene voorwaarden

Mico Inkt vof


1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en iedere overeenkomst tussen Mico Inkt vof, ingeschreven bij de KvK te Amersfoort onder nummer 32107279, hierna te noemen: “Mico Inkt”, en een Wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met een Wederpartij, voor de uitvoering waarvan door Mico Inkt derden dienen te worden betrokken. Deze voorwaarden zijn voorts ook geschreven voor de medewerkers van Mico Inkt en zijn directie. 
 
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk door Mico Inkt van de hand gewezen. 
 
1.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Mico Inkt. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.  
 
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mico Inkt en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.5 De volgende handelsnamen vallen onder Mico Inkt vof: www.yourinkstation.nl, Inkstation Amersfoort, Inkstation Barneveld, Inkstation Bussum, Inkstation Ede, Inkstation Nijkerk en Inkstation Soest.

2. Aanbiedingen en Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Mico Inkt zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod anders bepaalt. Iedere aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en is alleen geldig binnen Nederland.

2.2 Voor het via de website sluiten van een overeenkomst met Mico Inkt dient Wederpartij de stappen van het webformulier te doorlopen. Wederpartij dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap. Vervolgens neemt de Wederpartij kennis van de algemene voorwaarden, gaat akkoord en besteld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat Mico Inkt het door of namens Wederpartij correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én Mico Inkt de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de Wederpartij archiveert Mico Inkt elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem. 

2.4 De Wederpartij is verplicht Mico Inkt te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient Wederpartij zo spoedig mogelijk aan Mico Inkt mede te delen. 

2.5 Indien Wederpartij een rechtspersoon betreft, dienen in de betreffende velden de bedrijfsnaam, het nummer van de Kamer van Koophandel, datum van registratie bij de Kamer van Koophandel en de bedrijfsvorm te worden ingevuld. 
 
2.6 Mico Inkt heeft het recht een Wederpartij om haar te moveren redenen te weigeren. Omtrent de reden van de weigering is Mico Inkt niet verplicht een verklaring te geven.
 
2.7 Voor verkoop vanuit de winkel(s) van Mico Inkt geldt dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Wederpartij van een aanbod van Mico Inkt door de aankoop van een product.  

3. Levering

3.1 De door Mico Inkt opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Mico Inkt niet in verzuim. Mico Inkt is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. 

3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Wederpartij de overeenkomst in stand laat. Wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.3 Wanneer Wederpartij aan Mico Inkt schriftelijk opgave doet van een adres, is Mico Inkt gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Wederpartij aan Mico Inkt schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

3.4 Alle door Mico Inkt in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Mico Inkt totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met Mico Inkt gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

3.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van de Wederpartij of van een door Wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.


4. Verplichtingen van de Wederpartij

4.1 Wederpartij is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan Mico Inkt grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op Mico Inkt rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

4.2 Wederpartij zal Mico Inkt vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat Wederpartij in strijd met Artikel 4.1 handelt. 

5. Reclames en aansprakelijkheid 

5.1 Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij Mico Inkt daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, bij aangetekende brief gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mico Inkt de keuze de betreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 Indien Wederpartij een geleverde zaak om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Wederpartij het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Mico Inkt te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Wederpartij.

5.4 Voor alle door Mico Inkt geleverde zaken welke door derden zijn geproduceerd, geldt een garantie die is beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zijn alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, voor rekening van de Wederpartij.

5.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mico Inkt, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mico Inkt geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5.6 Mico Inkt is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mico Inkt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mico Inkt toegerekend kunnen worden, de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.7 Mico Inkt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Indien Mico Inkt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mico Inkt beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Mico Inkt is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mico Inkt of zijn leidinggevende ondergeschikten.

6. Bestellingen/communicatie 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Wederpartij en Mico Inkt, dan wel tussen Mico Inkt en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Wederpartij en Mico Inkt, is Mico Inkt niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mico Inkt.

7. Vergoeding, betalingen en gevolgen verzuim 

7.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door Wederpartij aan Mico Inkt en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de Website. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 

7.2 Mico Inkt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de Website zijn vermeld zal Wederpartij bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.
 
7.3 Wederpartij geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door Wederpartij verkozen is.

7.4 Indien Wederpartij niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Wederpartij meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Mico Inkt heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Mico Inkt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mico Inkt kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mico Inkt verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Mico Inkt echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.5 Voor aankopen door Wederpartij in de winkel van Mico Inkt geldt dat alle hiermee verband houdende vergoedingen en betalingen direct bij de totstandkoming van de overeenkomst contant, dan wel met behulp van een pinapparaat door Wederpartij dienen te worden voldaan. 

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mico Inkt ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mico Inkt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9. Vrijwaring

9.1 De Wederpartij vrijwaart Mico Inkt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mico Inkt toerekenbaar is.

9.2 Indien Mico Inkt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Mico Inkt zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mico Inkt, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mico Inkt en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

10. Persoonsgegevens 

Mico Inkt zal de door Wederpartij verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij Wederpartij heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen de gegevens van Wederpartij worden opgenomen in een centraal bestand om onze producten en diensten af te stemmen en om Wederpartij hierover te informeren. De verwerking van de gegevens van Wederpartij zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

11.1 Mico Inkt is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de Wederpartij één of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

11.2 Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van Wederpartij is aangevraagd, dan wel Wederpartij in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, hetzij Wederpartij onder curatele of onder bewind is gesteld. 

12. Afwijkingen

12.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk enanderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

12.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

12.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

12.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

– oplage tot 20.000 eenheden: 10%

– oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

12.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de Mico Inkt ter inzage. De Mico Inkt zal de opdrachtgever op diens  verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

12.6 Afwijkingen in de overige door de Mico Inkt gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de Mico Inkt ter inzage. De Mico Inkt zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden


13. Auteursrechten etc.

13.1 De opdrachtgever garandeert aan Mico Inkt, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel,modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever

vrijwaart Mico Inkt zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.


13.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is  Mico Inkt bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Mico Inkt door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Mico Inkt de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

13.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Mico Inkt steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.


13.4 De door Mico Inkt volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Mico Inkt bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

13.5 De opdrachtgever verkrijgt na levering door Mico Inkt het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Mico Inkt in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912  of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

13.6 De foto’s die door worden ingezonden voor de tas-actie op de website www.oeps-inktop.nl komen in het bezit van Mico Inkt vof. De inzender is er, bij inzending van de foto’s of meerdere foto’s  mee akkoord dat de ingezonden foto of foto’s voor reclamedoeleinden gebruikt mogen worden. Over de uitkomst van de maandelijkse beoordeling wordt niet gecommuniceerd.

13.7 De foto’s die gedeeld worden op de Facebookpagina van InkstationNL komen in het bezit van Mico Inkt vof. De inzender is er, bij inzending van de foto’s of meerdere foto’s  mee akkoord dat de ingezonden foto of foto’s voor reclamedoeleinden gebruikt mogen worden. Over de uitkomst van de maandelijkse beoordeling wordt niet gecommuniceerd.

Artikel 14. Zet-, druk- of andere proeven

14.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Mico Inkt ontvangen zet-, drukof andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

14.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Mico Inkt de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

14.3 Mico Inkt is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

14.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mico Inkt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Mico Inkt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mico Inkt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.