Naar boven

Omschrijving


* Contactlijm voor een supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard én zacht PVC, rubber, leer, keramiek, glas, ABS en plexiglas en deze materialen in combinatie met elkaar. * Glashelder. * Verkleurt niet. * Vochtbestendig. * Bestand tegen extreme temperaturen (-15°C tot +70°C). * Gevarenaanduiding: * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Aanvullende informatie; * EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. * Veiligheidsaanbeveling: * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P233 In goed gesloten verpakking bewaren. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.
Blister à 1 stuk
* Colle de contact pour des collages très résistants de, entre autres bois, métal, PVC rigide et souple, caoutchouc, liège, cuir, verre, ABS, polystyrène et plexiglas, et entre eux. * Transparent. * Ne jaunit pas. * Résistante à l’eau et aux températures extrêmes (-15°C jusqu’à +70°C).
* Disponible à l’unité. * Conseil de commande: boîte de 12 pièces.

Specificaties

  • EAN: 5410091262549
  • Productcode: 836235
  • Minimum afname: 1
  • Verpakking: per blister
  • OEM-code: 1563743