Naar boven

Omschrijving


* Persluchtreiniger met extra veel inhoud. * Voor het reinigen van uw werkplek in het kantoor en thuis. * Zeer hoog volume. * Met kleine buis voor moeilijk bereikbare plaatsen. * Inhoud: 400ml. * Geschikt voor uw werkplek. * CFK-vrij. * Veiligheidsinformatie: na inademing slachtoffer de frisse lucht in brengen. Als er geen snel herstel optreedt, medische hulp inschakelen. * Als ademhaling stopt, onmiddellijk kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Na huidcontact: in geval van bevriezing medisch advies inwinnen. * De wonden uitsluitend met steriel verband verbinden. * Geen zalf of poeder aanbrengen. * Na oogcontact: Gedurende 15 minuten grondig spoelen met veel schoon water en oogleden optillen. * In geval van bevriezing van het oog onmiddellijk medische hulp inschakelen. * Na inslikken: Medische hulp zoeken en het etiket laten zien. * Gevarenaanduiding; * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."
1 spuitbus x 400 ml
* Nettoyage à air comprimé avec plus de contenu. * Pour le nettoyage de votre plan de travail aussi bien à la maison qu’au travail. * Très gros volume. * Avec un petit tube pour les endroits difficiles à atteindre. * Contenu: 400ml. * Convient à votre plan de travail. * Sans CFC. * Informations de sécurité : après inhalation, emmener la victime à l'air frais. En l'absence de rétablissement rapide, consultez un médecin. * Si la respiration s'arrête, pratiquez immédiatement la respiration artificielle. Consultez immédiatement un médecin. Après contact avec la peau : Consultez un médecin en cas de gelure. * Ne pansez les plaies qu'avec un pansement stérile. * Ne pas appliquer de pommade ou de poudre. * Après le contact visuel : Rincez abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et relevez les paupières. * En cas de gelure de l'œil, consultez immédiatement un médecin. * En cas d'ingestion : Consultez un médecin et montrez-lui l'étiquette. * Mentions de danger ; * H222 - Aérosol extrêmement inflammable. * H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. * Consignes de sécurité ; * P210 - Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes, ne pas fumer. * P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. * P251 - Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. * P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. * P102 – Tenir hors de portée des enfants.

Specificaties

  • EAN: 8712453052537
  • Productcode: 701560
  • Minimum afname: 1
  • Verpakking: per spuitbus
  • OEM-code: AWSDU400FLQT